Voor alle bestellingen in de winkel gelden de Algemene voorwaarden van het CBW, inwerkingtreding 1 juli 2017.

Voor onze webshop orders gelden de Algemene Voorwaarden van ’t Veurhuus Nostalgisch Wonen zoals hieronder vermeld.

 

 

1          Toepasselijkheid

1.1       Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van “’t Veurhuus Nostalgisch Wonen” (hierna: leverancier) zijn, bij uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2       Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3       Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4       Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van leverancier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

  

2          Totstandkoming overeenkomst

2.1       Een overeenkomst komt slechts tot stand door onze ontvangst van uw aanbetaling ter bevestiging van een bestelling die door u geplaatst is via de website of telefonisch, eventueel nadat u van leverancier de orderbevestiging heeft ontvangen waarin om de aanbetaling wordt verzocht.

2.2       Leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden

  

3          Prijzen en betalingen

3.1       De vermelde prijzen voor aangeboden goederen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend/bezorgkosten.

3.2       Betaling van kleinere goederen die verzonden worden geschiedt vooraf per Ideal of door overmaking op leveranciers bankrekening.  Betaling van transportkosten van goederen die worden bezorgd geschiedt contant bij aflevering, na eventueel gedeeltelijke vooruitbetaling op leveranciers bankrekening.

3.3       Bij betaling per bank geld voorwaarde 3.4.

3.4       Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.5       Indien u met enige betaling in gebreke bent, is leverancier gerechtigd  de levering en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

3.6       De prijs die vermeld staat op de orderbevestiging is de prijs die geldt. Die kan afwijken van de prijs die op de website vermeld staat in geval van bijvoorbeeld prijswijzigingen of typefouten op de website.

  

4          Levering

4.1       Een deel van de meubelen en verlcihting  worden speciaal op bestelling of in verre landen geproduceerd. U dient dan ook rekening te houden met lange levertijden. De door leverancier opgegeven levertijden zijn indicatief en veelal afhankelijk van de aanlevering bij leverancier. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op  schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan zeventig (70) dagen is. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Leverancier betaalt het eventueel reeds betaalde deel van de koopprijs terug, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gemaakte kosten en inzet.

4.2       De verzending/aflevering van goederen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan u.

4.3       De goederen worden afgeleverd op uw adres. Eventuele hulp daarbij door ons om de goederen naar binnen te brengen of door onze transporteur geschiedt geheel voor uw eigen risico.

  

5          Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas op u over, wanneer al hetgeen dat u op grond van enige overeenkomst aan leverancier verschuldigd bent, is voldaan. Het risico ter zake van de goederen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Dat betekent dat u de prijs moet betalen ook indien reeds afgeleverde goederen teniet gaan voordat zij zijn betaald.

  

6          Reclames/aansprakelijkheid 

6.1       Indien u via internet een bestelling wilt plaatsen is het, om teleurstellingen te voorkomen, raadzaam de te bestellen goederen in de winkel te komen bekijken.

6.2       Het risico dat de gekochte goederen niet uw huis in kunnen is voor u. Vergewist u daar tevoren van. De kosten van vergeefse bezorging komen voor uw rekening.

6.3       Op verkochte toonzaalmodellen wordt geen garantie gegeven. Deze goederen moeten worden afgehaald of kunnen tegen werkelijke kosten bezorgd worden.

6.4       U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u leverancier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.5       Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft leverancier de keuze betreffende goederen te herstellen dan wel tegen retournering te vervangen door nieuwe goederen dan wel de factuurwaarde verminderd met verzend- of bezorgkosten te restitueren.

6.6       Schade ontstaan door verzenden anders dan door ons valt volledig buiten onze aansprakelijkheid. Dit is volledig voor risico van de koper.

7          Afkoelingsperiode/zichttermijn voor bestellingen op afstand (website, email, telefoon, fax)

7.1       Goederen die afwijken van hetgeen door Leverancier op internet wordt aangeboden uitsluitend in de winkel worden besteld. Deze worden niet op afstand verkocht.

7.2       Nadat u de bestelde goederen (met uitzondering van goederen die in de winkel zijn besteld. waarvoor  de regeling “Koop op afstand” niet geldt) heeft ontvangen heeft u de bevoegdheid om binnen 14 (veertien)  dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met leverancier te ontbinden.

7.3       Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.2 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via email, fax of brief) aan leverancier bekend te maken. U dient de goederen onmiddellijk behoorlijk verpakt retour te leveren of te laten ophalen tegen werkelijke kosten. Deze kunnen hoger zijn dan de afleveringskosten. De kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening ook indien de goederen gratis bij u waren afgeleverd.

7.4       Leverancier behoudt zicht het recht voor om geretourneerde goederen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het goed buiten de schuld van de leverancier is beschadigd of niet meer in de originele of een andere deugdelijke verpakking zit.

7.5       Bij retour zendingen van webshoporders worden er kosten in mindering gebracht op de uitbetaling. Ten eerste de kosten die door leverancier gemaakt zijn om de goederen bij u af te leveren. Ten tweede de gemaakte orderverwerkingskosten (8% van de orderwaarde, met een minimum van 7,50 euro en een maximum van 100 euro).

  

8          Bestellingen/communicatie  

8.1       Leverancier is niet aansprakelijk voor misverstanden over de aard van de goederen, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en leverancier, dan wel tussen leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en leverancier, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van leverancier.

  

9          Overmacht  

9.1       Onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, heeft leverancier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de levering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk (email, fax of brief) mee te delen en zulks zonder dat leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, dit zonder enige uitzondering.

9.2       Onder overmacht wordt verstaan ieder tekortkoming welke niet aan leverancier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch  krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Een voorbeeld van overmacht is vertraging in de toelevering aan leverancier.

  

10        Diversen  

10.1     Indien u eerder goederen van leverancier heeft gekocht, is leverancier gerechtigd aan het adres van eerdere aflevering alle bestellingen te verzenden en/of af te leveren, tenzij u aan leverancier tijdige schriftelijke (email, fax of brief) tijdig opgave hebt gedaan van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2     Wanneer door leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden  worden toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat leverancier deze Voorwaarden eerder soepel heeft toepast.

10.3     Indien één of meer van deze Voorwaarden of enige ander overeenkomst met leverancier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een nieuwe rechtens toelaatbare bepaling van dezelfde of soortgelijke strekking.

10.4     Leverancier is bevoegd om bij de verwerking van uw bestelling gebruik te maken van derden.

  

11        Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

11.1     Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2     Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

’t Veurhuus Nostalgisch Wonen is de handelsnaam van Van de Scheur-Snel VOF en is 

ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken 

Rivierenland  te Tiel onder nummer 30145660. BTW nummer 169160920 BO1